สถานี :
วันที่ : วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค
ภาคกลาง
1
AM 558 กาญจนบุรี ฟังวิทยุ
2
AM 1593 ราชบุรี ฟังวิทยุ
3
FM 102.25 ประจวบคีรีขันธ์ ฟังวิทยุ
4
FM 102.25 สุพรรณบุรี ฟังวิทยุ
5
FM 91.75 ชัยนาท ฟังวิทยุ
6
FM 94.25 สังขละบุรี ฟังวิทยุ
7
FM 95.75 เพชรบุรี ฟังวิทยุ
image
บรรยายหัวข้อวิชา การบริหารประเด็น (Issue Management)
image
บรรยายหัวข้อวิชา การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ
image
บรรยายหัวข้อวิชา การคิดเชิงกลยุทธ์
image
บรรยายหัวข้อวิชา การสื่อสารนโยบายสู่สาธารณะ
image
image
image
image