ประวัติกรมประชาสัมพันธ์ และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 

 กรมประชาสัมพันธ์

      เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข่าวสาร ความรู้ข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าว ชักจูงประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือแก่รัฐบาลและหน่วยราชการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ถูกที่ควรในระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข นอกจากสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้ว กรมประชาสัมพันธ์ ยังมีสำนักประชาสัมพันธ์เขต อีก 8 สำนัก ได้แก่ 1. สปข.1 ขอนแก่น , 2. สปข.2 อุบลราชธานี , 3. สปข.3เชียงใหม่ , 4. สปข.4 พิษณุโลก , 5. สปข.5 สุราษฎร์ธานี , 6. สปข.6 สงขลา , 7. สปข.7จันทบุรี และ , 8. สปข.8 กาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนในส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกันกรมประชาสัมพันธ์ ยังมีสำนักงานประชาสัมพันธ์ครบทุกจังหวัด 

 

เริ่มก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ 

      กรมประชาสัมพันธ์เริ่มก่อตั้งเมื่อ 3 พฤษภาคม 2476 ภายหลัง การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศโดยมีชื่อในระยะเริ่มแรกว่า "กองโฆษณาการ” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานโฆษณาการ” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 และได้มีการพัฒนาผลงานมาเป็นลำดับโดยมีการปรับปรุงและขยายความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นทุก ๆ ระยะตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการสภาพของสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสมัย และเปลี่ยนชื่อมาเป็น "กรมโฆษณาการ” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2483 หลังจากนั้น 12 ปี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมประชาสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2495

 • 3 พฤษภาคม 2476 ตั้งเป็น "กองการโฆษณา” โดยพระราชบัญญัติ จัดตั้งกระทรวงและกรมมีฐานะเป็น กรมอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรี
 • 9 ธันวาคม 2476 เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานโฆษณาการ” มีฐานะเป็นกรมหัวหน้าสำนักงาน เทียบเท่าอธิบดี แบ่งส่วนราชการเป็น 3 กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม กองเผยแพร่ความรู้ และกองหนังสือพิมพ์ โดยทำหน้าที่หลัก 3 ประการ คือให้ข่าว และความรู้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรัฐบาล และประเทศโดยส่วนรวม
 • 31 มีนาคม 2481 โอนกิจการด้านช่าง และทะเบียนวิทยุ จากกรมไปรษณีย์ โทรเลขมาขึ้นกับสำนักงานโฆษณาการ และมีการตั้งโฆษณาการเขตขึ้นเป็นเขตแรกที่จังหวัดหนองคาย และที่จังหวัดพระตะบอง เป็นเขตที่สอง
 • 5 กรกฎาคม 2483 เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมโฆษณาการ” และมีการตั้งกองการต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อติดต่อ และโฆษณาการเผยแพร่ข่าวสารต่อชาวต่างประเทศ
 • 4 สิงหาคม 2490 โอนสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจากกระทรวงคมนาคมมาขึ้นกับกรมโฆษณาการ
 • 8 มีนาคม 2495 เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมประชาสัมพันธ์” เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในฐานะ แหล่งการเผยแพร่นโยบายและผลงานของรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสาร การเมือง ศีลธรรม วัฒนธรรม ความรู้และความบันเทิง ตลอดจน เป็นสื่อกลาง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง รัฐบาลกับประชาชนด้วย
 • พ.ศ. 2497 ตั้ง "สำนักงานแถลงข่าวไทยในต่างประเทศ” ขึ้นที่ลอนดอนและวอชิงตัน และได้จัดตั้ง กองประชาสัมพันธ์ภาคพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแห่งแรก ทำหน้าที่ เป็นหน่วยงาน สาขาของกรมประชาสัมพันธ์ในภาคใต้โดยเฉพาะ
 • 1 มกราคม 2503 โอนสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไปรวมกับ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่และเพิ่มหน่วยงานระดับกอง คือ กองสำรวจประชามติ เพื่อสำรวจ และรับฟัง ความคิดเห็น ของประชาชน
 • พ.ศ.2503 ได้มีการติดตั้ง "กองประชาสัมพันธ์เขต" ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ลำปาง และสงขลา เพื่อเป็นหน่วยงานสาขาของกรมประชาสัมพันธ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง
 • 20 ตุลาคม 2504 ตั้ง "โรงเรียนการประชาสัมพันธ์" ขึ้นในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่วิชาความรู้และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร
 • พ.ศ.2513 ตั้ง "สำนักงานแถลงข่าวไทยขึ้นที่พนมเปญประเทศเขมร" ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว
 • 21 สิงหาคม 2518 มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ์ใหม่ โดยมีหน่วย ระดับกอง 15 หน่วยงาน
 • มิถุนายน 2521 ตั้ง "สำนักงานแถลงข่าวไทยที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย"
 • 1 มกราคม 2522 ตั้ง "สำนักงานแถลงข่าวไทยที่เจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 • 17 กันยายน 2526 ตั้ง "ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 สุราษฎร์ธานี" เพิ่มขึ้น 1 แห่ง
 • 7 สิงหาคม 2529 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง (20หน่วยงาน) และราชการบริหารส่วนภูมิภาค (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด) โดยเพิ่มหน่วยงานใหม่คือ กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ, ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 5-8, และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
 • 26 มีนาคม 2540 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 22 หน่วยงานและราชการบริหารส่วนภูมิภาค (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 75 จังหวัด)

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

16/7  หมู่8   ถนนกาญจนบุรี – ไทรโยค   ตำบลแก่งเสี้ยน  
 อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติความเป็นมา

     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งอยู่เลขที่  16/7  หมู่ 8  ติดถนนกาญจนบุรี – ไทรโยค  ตำบลแก่งเสี้ยน  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  7  กิโลเมตร  ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่  11  กันยายน  2522  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2523  ประกอบด้วย  อาคารสถานี  (ซึ่งใช้เป็นสำนักงานด้วย)  อาคารบ้านพักข้าราชการ    เป็นเงิน  1,250,354.00  บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบสี่บาท)  ระบบเสาสายอากาศ  เสาอากาศสูง  66  เมตร  เป็นเสาอากาศแบบ เดต้าแมท (DATA Matched)กระจายคลื่นในแนวตั้ง  รัศมีรอบทิศทาง  60-65  กิโลเมตร  เป็นเงิน 208,500.00  บาท(สองแสนแปดพันห้ารอ้ยบาท)  ส่วนเครื่องส่งจัดสร้างขึ้นโดยกองช่างและทะเบียนวิทยุ  กรมประชาสัมพันธ์  เป็นเครื่องส่งระบบ A.M. 1,134  KHz  ความยาวคลื่น   264.55 เมตร  กำลังส่ง  10  กิโลวัตต์  เป็นเงิน  348,822.00  บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสองบาท) รวมค่าปักเสาพาดสายและติดตั้งไฟฟ้า  เป็นเงิน  1,884,390.00 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาท)  รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น 3,692,066.00 บาท
  (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันหกสิบหกบาท)

             
                    สวท.กาญจนบุรี                                                          บ้านพักข้าราชการ

อาคารสถานีและบ้านพักข้าราชการ  มีเนื้อที่รวม  12  ไร่    ซึ่งได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากจังหวัดกาญจนบุรี  จัดหาที่ดินให้  ภายในอาคารสถานีเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  แบ่งเป็น ห้องบันทึกเสียง ห้องผู้ประกาศ  ห้องเครื่องส่ง   ห้องนายสถานี  ห้องธุรการ–รายการ  และห้องรับรอง      
                  
                      เริ่มทดลองส่งกระจายเสียง  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2523  กระจายเสียงตั้งแต่เวลา  06.00 – 09.00 น.  ต่อมาได้ขยายเวลาออกอากาศจาก  09.00 น. ถึง  14.00 น.ในวันที่  9  ตุลาคม  2523  และตั้งแต่วันที่  20  มกราคม 2524  ได้เปิดการกระจายเสียงภาคค่ำเพิ่มขึ้น  ในเวลา  17.00 – 22.00 น. รวมกระจายเสียงวันละ  13  ชั่วโมง  ผลการกระจายเสียงนอกจากจะมีรัศมีครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว  ยังครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง  อาทิ  จังหวัดสุพรรณบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  สมุทรสาคร  และเพชรบุรี   ต่อมาได้ขยายเวลากระจายเสียงเพิ่มขึ้นเป็นวันละ  17  ชั่วโมง  ประจำทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  05.00 – 22.00 น. เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน    และได้ทำพิธีเปิดสถานีอย่างเป็นทางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524  โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พลโท ชาญ  อังศุโชติ)  เป็นประธานในพิธีเปิด และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายกำจัด  กีพานิช)  กล่าวรายงาน
                      

                    อธิบดีกำจัด  กีพานิช กล่าวเปิดงาน                                    พิธีเปิดสถานี 24 มิ.ย. 2524
            
                   ต่อมาในปี  2536  ได้มีแผนการจัดสรรความถี่สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.แห่งชาติขึ้น  ประกอบกับเครื่องส่งเดิมใช้งานมานาน  อุปกรณ์ต่าง ๆ  เสื่อมสภาพลง  ส่งผลให้การกระจายเสียงขาดคุณภาพ  ไม่สามารถสนองตอบภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ได้เต็มที่  กรมประชาสัมพันธ์  จึงได้จัดสรรเงินรายได้ให้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นเงิน  8,090,000  บาท  (แปดล้านเก้าหมื่นบาท)  จัดสร้างอาคารเครื่องส่งใหม่พร้อมทั้งเปลี่ยนระบบการกระจายเสียงเป็น  ระบบ A.M. STEREO  ความถี่  558  KHz.
     
                  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องส่งและเสาอากาศต้นใหม่  ความสูง  127  เมตร  จากบริษัท ล็อกซ์เล่ย์จำกัด มหาชน  พร้อมปรับพื้นที่สร้างอาคารเครื่องส่งขึ้นใหม่  เนื่องจากเสาอากาศต้นใหม่มีความสูงมาก  ทำให้จำเป็นต้องวางสมอบกเพื่อติดตั้งสายรั้งเสาด้านทิศเหนือออกนอกเขตสถานี  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จากสุขาภิบาลแก่งเสี้ยน  เป็นเนื้อที่  84  ตารางวา   และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม  2538  แล้วเสร็จในเดือนมกราคม  2539  ทดลองออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2539  และตรวจรับเพื่อการใช้งานตั้งแต่วันที่  20  กุมภาพันธ์  2539  เป็นต้นมา

             

                    เครื่องส่ง HARRIS DX-10                                                 จานสายอากาศ

                 ปีงบประมาณ 2561  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)   ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง  “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง  ระบบ AM ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์”  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  1 ระบบ วงเงิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)
     ปัจจุบันดำเนินการส่งกระจายเสียงวันละ 19 ชั่วโมง   ตั้งแต่เวลา  05.00 - 24.00  น.  เป็นประจำทุกวัน  และได้มีการปรับปรุงพัฒนาห้องส่งกระจายเสียงและห้องบันทึกเสียงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น   โดยได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกเสียง  ตัดต่อผลิตรายการต่างๆเพื่อออกอากาศ   ทำให้การส่งกระจายเสียงและบันทึกเสียงของสถานีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

           
                 
            ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกเสียง ตัดต่อรายการ                             เครื่องควบคุมเสียงประจำห้องส่งฯ

            


ผู้บริหาร สวท.กาญจนบุรี จากอดีต จนถึงปัจจุบัน


ลำดับที่    ชื่อ-นามสกุล    ตำแหน่ง       ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.    นายสิริ  กลิ่นเกสร         นวท.กาญจนบุรี    ก.ย. 2522 -  ก.ย. 2529
2.    นายสุพล  วัฒนาพันธ์         นวท.กาญจนบุรี    ธ.ค. 2529 -  ก.ย. 2537
3.    นายทวี  โห้ไทย         นวท.,อวท.กาญจนบุรี    ต.ค. 2537 - 31 พ.ค. 2538
4.    นายอาจ  โทนทอง         อวท.กาญจนบุรี    มิ.ย. 2538 - 15 มี.ค. 2539
5.    นายสุรินทร์  แปลงประสพโชค         อวท.กาญจนบุรี    16 มี.ค.2539 - 4 ธ.ค. 2540
6.    นายยุทธนา   เทียมพงศ์         ผ.สวท.กาญจนบุรี    4 ธ.ค.2540 - 14 มี.ค. 2541
7.    นายสิงหนาท  จึงจะดี         ผ.สวท.กาญจนบุรี    15 มี.ค. 2541 - 31 ก.ย. 2543
8.    นายสมโภชน์  วิสุทธิแพทย์         ผ.สวท.กาญจนบุรี    2 ก.พ. 2544 – 30 ก.ย. 2549
9.    นางวัชรี จันทาโภ    ผ.สวท.กาญจนบุรี    6 ก.พ. 2550 – 30 ก.ย. 2551
10.    นายณัฐธนนท์  บุญถาวรจีรวัฒน์    ผ.สวท.กาญจนบุรี    22 ต.ค. 2551–30 ก.ย. 2553
11.    นายวีระ  เรืองสมบัติ    ผ.สวท.กาญจนบุรี    2 ธ.ค. 2553–30 ก.ย. 2556
12.    นายอนุ  ทองดี    ผ.สวท.กาญจนบุรี    20 ต.ค. 2557 - 12 ก.ค. 2564
13.    นางสาวดวงแก้ว  เลิศรัตนรังษี        12 ก.ค. 2564 - 12 พ.ย. 2564
14.    นางสาวสมจิตต์  น้ำค้าง     12 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน


ภารกิจของสวท.กาญจนบุรี
    
         การดำเนินงานของ สวท.กาญจนบุรี คือการให้บริการส่งวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการผลิตสื่อเพื่อบริการของสาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง   โดยมีวัตถุประสงค์
        1.  เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบและจิตสำนึกในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
        2.  เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความเข้าใจอันดีและถูกต้องโดยคำนึงถึงสิทธิและความเสมอภาคในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
        3.  ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ให้ความรู้ความบันเทิงโดยไม่ขัดกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของชาติ
        4.  ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชาติ
 

 


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
image
กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565
image
กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
image
[LIVE] คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
image
พยากรณ์ฝนรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.) ระหว่าง 29 พ.ย.-8 ธ.ค. 65 อัพเดท 2022112812 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) :
image
กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ออกข่าวเวลา 5.00 น
image
พยากรณ์ฝนรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.) ระหว่าง 24 พ.ย.-3 ธ.ค. 65 อัพเดท 2022112312 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) :
image
รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.
image
[LIVE] คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
image
ศธ. กำชับสถานศึกษาห้ามมี “พนันบอลโลก” ทุกรูปแบบ แนะเด็กไทยเรียนรู้ดูบอลโลก อย่างสร้างสรรค์
image
รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.
image
รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.
image
รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.
image
ผอ.สรียา บุญมาก ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กระตุ้นเศรษฐกิจ
เที่ยวเมืองรองท่องเที่ยวเชิงเกษตร
"เที่ยวเมืองกาญจน์Aamzing ยิ่งกว่าเดิม"
image
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิค19 คลี่คลาย
"ชมสวน ชวนกินเงาะ @ ไร่คุณชาย
image
โลกเปลี่ยน ชาวนาเปลี่ยน
😇ศูนย์ข้าวชุมชน ต.ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี
- ทำนาผลิตพันธ์ุข้าวเปลือก+แปรรูปข้าวสารเพื่อสุขภาพ GAP
- การรวมกลุ่มมีอำนาจในการต่อรอง,เกิดกระบวนการพัฒนา
- ปุ๋ยแพง,ค่าแรงขึ้น กลุ่มเราอยู่ได้ มั่นคง ยั่งยืน
โทร 086 3518803
image
จุดผ่านแดนถาวรเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ศูนย์กลางโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน
image
"ศาสตร์พระราชาไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นศาสตร์แห่งทางรอด"ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ทรัพย์แสนสุข ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.หวัดกาญจนบุรี ทีมงาน สวท.กาญจนบุรีพาท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมภาษณ์นายณัฐพล ฮมแสน "ไร่ทรัพย์แสนสุข"
# เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ #สมัครเข้าร่วมเป็น ➡️➡️"#ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี" ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด เพิ่มช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ และพัฒนารูปแบบ Packaging ให้ทันสมัยมากขึ้น
👉เปิดรับสมัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 เมษายน 2565

🔸ประเภทผลิตภัณฑ์ที่รับสมัคร
1.อาหาร
2.เครื่องดื่ม
3.ผ้า
4.ของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก
5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ยา /เครื่องสำอาง

🔸คุณสมบัติ
1.ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเอง
2.มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านและพักอาศัยอยู๋ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

🔸หลักฐานการสมัคร
1.บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน(ตัวจริง)
2.รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ (3-5 รูป)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 034-511502 ต่อ 172

,,