ครูดนตรียุคออนไลน์ (From Pub Musicians to Online Music Tutor)

ครูดนตรียุคออนไลน์ (From Pub Musicians to Online Music Tutor)


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
image
บรรยายหัวข้อวิชา การคิดเชิงกลยุทธ์
image
บรรยายหัวข้อวิชา การสื่อสารนโยบายสู่สาธารณะ
image
บรรยายหัวข้อวิชา การบริหารประเด็น (Issue Management)
image
บรรยายหัวข้อวิชา การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ