รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

บรรยายหัวข้อวิชา การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตัวอย่างแสดงผลไฟล์เอกสาร.pdf |


คะแนนโหวต :
image
บรรยายหัวข้อวิชา การคิดเชิงกลยุทธ์
image
บรรยายหัวข้อวิชา การสื่อสารนโยบายสู่สาธารณะ
image
บรรยายหัวข้อวิชา การบริหารประเด็น (Issue Management)
image
บรรยายหัวข้อวิชา การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ